Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,783

Biên Bản Bầu Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can

Sunday, July 30, 201712:00 AM(View: 765)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...oOo...

 Quận 8, ngày 26 tháng 8 năm 2017


HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 8

QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN 


BIÊN BẢN

Bầu Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can

---------------

Hôm nay, vào lúc: 10 giờ 30, ngày 26 tháng 8 năm 2017, tại Phòng họp của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Ban sáng lập Quỹ khuyến học Lương Văn Can tiến hành bầu các chức danh Ban Quản lý Quỹ khuyến học Lương Văn Can.

- Thành phần tham dự gồm:

 1. Ông Trần Hoàng Ngân, Thành viên Ban sáng lập Quỹ khuyến học Lương Văn Can, Trưởng ban Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 2. Ông Trần Hoàng Việt, Thành viên Ban sáng lập Quỹ khuyến học Lương Văn Can, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 3. Ông Nguyễn Phi Phúc, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 4. Ông Phạm Cao Tùng, Phó trưởng ban Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 5. Phạm Ngọc Muôn, Phó trưởng ban Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 6. Ông Ngô Thanh Thuận, Phó trưởng ban Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 7. Ông Huỳnh Văn Đặng, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 8. Ông Lê Văn Thành, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

 9. Bà Dương Bích Liên, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

- Chủ tọa: Ông Trần Hoàng Ngân, Thành viên Ban sáng lập Quỹ khuyến học Lương Văn Can, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.

- Thư ký: Ông Huỳnh Văn Đặng, Thành viên Ban liên lạc Cựu học sinh.

- Nội dung cuộc họp:

 Ông Trần Hoàng Ngân: Căn cứ Quyết định số: 1721/QĐ/UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 về việc cho phép thành lập Quỹ Khuyến học Lương Văn Can và Điều lệ Tổ chức, hoạt động Quỹ Khuyến học Lương Văn Can. Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can đã được thành lập và ra mắt vào ngày 21/3/2010, đến nay có một số thành viên Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can không còn điều kiện để hoạt động theo yêu cầu công việc của Quỹ Khuyến học. Vì vậy, Ban sáng lập Quỹ Khuyến học Lương Văn Can tiến hành triệu tập cuộc họp để bầu lại các chức danh Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can cho phù hợp với Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can đã được kiện toàn.

- Ban sáng lập Quỹ Khuyến học Lương Văn Can giới thiệu các ông, bà có tên sau đây giữ các chức vụ trong Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can:

 1. Ông Phạm Ngọc Muôn: Trưởng ban

 2. Ông Trần Hoàng Việt : Phó trưởng ban

 3. Ông Lê Văn Thành : Ủy viên, phụ trách kế toán

 4. Bà Dương Bích Liên : Ủy viên, phụ trách thủ quỹ

 5. Ông Nguyễn Phi Phúc : Ủy viên, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Khuyến học

- Đề nghị hội nghị có ý kiến về danh sách giới thiệu. Đồng tình hoặc không đồng tình với đề xuất số lượng, cá nhân và chức vụ trong Ban Quản lý Quỹ đã nêu trên. Nếu hội nghị nhất trí với đề xuất nêu trên thì cho ý kiến bằng cách giơ tay.

* Hội nghị biểu quyết đồng tình với số lượng 09/09, chiếm 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30’ cùng ngày./.


THƯ KÝ BIÊN BẢN CHỦ TỌAHuỳnh Văn Đặng Trần Hoàng Ngân


Send comment
Your Name
Your email address