Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,759

Clip Dạy Microsoft Excel Bằng Tiếng Việt

Thursday, May 1, 201412:00 AM(View: 884)
Muốn xem các bài sau đó, thì bấm vào You Tube để xem tiếp. Website hướng dẫn các em vào You Tube để nghe giảng. Chúc các em thành công. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH EXCEL
Bài 1: Tổng quan giao diện Excel
Bài 2: Chèn thêm và xoá bớt bảng tính
Bài 3: Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính
Bài 4: Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính
Bài 5: Bảo vệ bảng tính
Bài 6: Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính
Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Bài 7: Cách nhập dữ liệu kiểu công thức
Bài 8: Thao tác với khối trong Excel
Bài 9: Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính
Bài 10: Định dạng dữ liệu
Bài 11: Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô

Chèn đối tượng hình ảnh
Bài 12: Chèn đối tượng hình ảnh
Bài 13: Chèn đối tượng ClipArt
Bài 14: Chèn đối tượng SmartArt
Bài 15: Chèn đối tượng WordArt
Bài 16: Chèn đối tượng TextBox
Bài 17: Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính
Bài 18: Hiệu chỉnh ClipArt & hình ảnh

Các bước tạo đồ thị Bài 19: Các bước tạo đồ thị
Bài 20: Thiết lập lại biểu đồ
Bài 21: Hiệu chỉnh tiêu đề
Bài 22: Hiện/ ẩn các nhãn dữ liệu
Bài 23: Sửa đổi các trục
Bài 24: Hiện/ẩn các đường kẻ lưới
Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D

Sắp xếp cơ sở dữ liệu Bài 26: Sắp xếp cơ sở dữ liệu
Bài 27: Lọc tự động
Bài 28: Lọc nâng cao
Bài 29: Tổng hợp dữ liệu theo nhóm

Đặt lề trang in Bài 30: Đặt lề trang in
Bài 31: Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang
Bài 32: Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang
Bài 33: Thực hiện in ấn
Bài 34: Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ
Bài 35: Chèn và hiệu chỉnh biểu đồ
Bài 36: Chèn và hiệu chỉnh Wordart
Bài 37: Tạo và hiệu chỉnh Textbox
Bài 38: Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học

Thao tác tạo bảng Bài 39: Thao tác tạo bảng
Bài 40: Các thao tác trên bảng
Bài 41: Thao tác chỉnh sửa bảng biểu
Bài 42: Định dạng đường viền và nền cho bảng

Thiết lập chức năng AutoCorrect Bài 43: Thiết lập chức năng AutoCorrect
Bài 44: Tạo ghi chú cho tài liệu
Bài 45: Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế

Bài tập thực hành
Bài 46: Bảng kê tiền thuê máy vi tính
Bài 47: Bảng kê chí phí khách sạn
Bài 48: Bảng giá NoteBook
Bài 49: Bảng thống kê xuất hàng
Bài 50: Bảng tính lương

Send comment
Your Name
Your email address