Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
438,874

Biên bản họp phân công BLL CHS LVC Nhiệm kỳ 2017 đến 2022

Sunday, July 30, 201712:00 AM(View: 813)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~ ooOoo ~~


BIÊN BẢN

Họp phân công Ban Liên lạc Cựu học sinh Trường Lương Văn Can

Nhiệm kỳ 2017 đến 2022

­­­

Hôm nay vào lúc: 09 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2017, tại Phòng họp của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can (BLL-CHS) tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ thành viên BLL-CHS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thành phần dự họp:

- Cựu giáo chức của Trường có:

 1. Thầy Hồ Công Hưng, nguyên Giám học Trường Lương Văn Can, Cố vấn BLL-CHS.

 2. Cô Thái Thị Cúc, nguyên giáo viên Trường Lương Văn Can, Cố vấn BLL-CHS.

- BLL-CHS Lương Văn Can:

 Có mặt: 16/20 anh chị trong BLL-CHS.

 Vắng mặt: 04 anh chị thành viên BLL-CHS (Nguyễn Thị Tuyết Lâm, Lê Thị Lệ Thu, Đỗ Kim Minh, Trương Đình An).

- Chủ tọa cuộc họp: Anh Nguyễn Phi Phúc, CHS khóa 1975.

- Thư ký cuộc họp: Anh Phạm Cao Tùng, CHS khóa 1987.


  NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Anh Nguyễn Phi Phúc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp.

2. Anh Huỳnh Văn Đặng: Thông qua dự kiến tổ chức BLL-CHS sau khi được kiện toàn, cụ thể:

- Thường trực Ban Liên lạc: 04 (01 Trưởng ban; 03 Phó Trưởng ban)

 + 01 Trưởng ban, phụ trách chung

 + 01 Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách công tác liên lạc

 + 01 Phó Trưởng ban, phụ trách công tác tổ chức hoạt động CHS

 + 01 Phó Trưởng ban, phụ trách công tác tương trợ, xã hội

- Thành viên Ban Liên lạc: 16

 + Công tác tổ chức hoạt động CHS: 02

 + Công tác liên lạc: 02

 + Công tác tương trợ, xã hội: 03

 + Quỹ Khuyến học Lương Văn Can: 04

 + Ban biên tập Bản tin nội bộ và trang web: 03

 + Quỹ Cựu học sinh Lương Văn Can: 02

3. Ý kiến phát biểu:

- Anh Trần Hoàng Ngân: Đề nghị Phó ban liên lạc cơ cấu 04 CHS, trong đó có 01 CHS kiêm Trưởng ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lương Văn Can để thuận lợi trong quan hệ công việc của Ban Quản lý Quỹ Khuyến học, nâng cao vị thế của BLL-CHS.

- Các anh chị CHS đều đồng ý với ý kiến đề xuất của anh Trần Hoàng Ngân.

4. Đề cử tham gia công tác BLL-CHS nhiệm kỳ 2017 đến 2022

- Anh Huỳnh Văn Đặng: Thông qua danh sách dự kiến đề cử các anh, chị CHS tham gia đảm nhận các vị trí công tác của BLL-CHS, cụ thể:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHS KHÓA

CÔNG TÁC

ĐẢM TRÁCH

 1.  

Trần Hoàng Ngân

1981

Trưởng ban BLL- CHS,

 phụ trách chung

 1.  

Nguyễn Phi Phúc

1975

Phó ban Thường trực BLL-CHS,

 phụ trách công tác liên lạc

 1.  

Phạm Ngọc Muôn

1993

Phó ban BLL-CHS, kiêm

Trưởng ban Quản lý

Quỹ Khuyến học CHS-LVC

 1.  

Ngô Thanh Thuận

1985

Phó ban BLL-CHS, phụ trách

công tác tương trợ - xã hội

 1.  

Phạm Cao Tùng

1987

Phó ban BLL-CHS, phụ trách công tác tổ chức hoạt động CHS

 1.  

Huỳnh Văn Đặng

1978

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác tổ chức hoạt động CHS

 1.  

Trần Ngọc Liêm

1976

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác tổ chức hoạt động CHS

 1.  

Bùi Văn Mùi

1975

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác liên lạc

 1.  

Trương Đình An

1984

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác liên lạc

 1.  

Trần Minh Quang

1984

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác tương trợ - xã hội

 1.  

Lan Chi Mai

1984

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác tương trợ - xã hội

 1.  

Nguyễn Quốc Cường

1986

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác tương trợ - xã hội

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Lâm

1972

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác Bản tin nội bộ CHS và trang web CHS Lương Văn Can

 1.  

Trần Văn Châu

1978

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác Bản tin nội bộ CHS và trang web CHS Lương Văn Can

 1.  

Đỗ Kim Minh

1984

Thành viên BLL-CHS tham gia công tác Bản tin nội bộ CHS và trang web CHS Lương Văn Can

 1.  

Trần Hoàng Việt

1974

Thành viên BLL-CHS, Phó ban Quản lý Quỹ Khuyến học

CHS-LVC

 1.  

Lê Văn Thành

1973

Thành viên BLL-CHS, Kế toán Quỹ Khuyến học CHS-LVC

 1.  

Dương Bích Liên

1985

Thành viên BLL-CHS, Thủ quỹ Quỹ Khuyến học CHS-LVC

 1.  

Nguyễn Thị Hiệp

1975

Thành viên BLL-CHS, tham gia công tác quản lý Quỹ CHS-LVC

 1.  

Lê Thị Lệ Thu

1987

Thành viên BLL-CHS, tham gia công tác quản lý Quỹ CHS-LVC

5. Biểu quyết của phiên họp 

Các thành viên BLL-CHS tham dự Hội nghị tán thành và biểu quyết 100% đồng ý với đề cử phân công nhiệm vụ thành viên BLL-CHS Lương Văn Can nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nêu trên.

Cuộc họp phân công nhiệm vụ thành viên BLL-CHS Lương Văn Can kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày sau khi biên bản được thông qua trước cuộc họp./.

  THƯ KÝ CHỦ TỌA

 

 

 Phạm Cao Tùng Nguyễn Phi Phúc  
Send comment
Your Name
Your email address