Tết 2018  ·· * ··  Chúc Mừng Năm Mới Năm Mậu Tuất  ·· * ··  
   
GOOGLE DỊCH
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
KHÁCH THĂM VIẾNG
437,744

ĐIỀU LỆ QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN

Thursday, December 16, 201012:00 AM(View: 3211)
Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh 
THPT Lương Văn Can - Quận 8
Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam 
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
---oo0oo---


ĐIỀU LỆ QUỸ KHUYẾN HỌC LƯƠNG VĂN CAN
Bản dự thảo lần 1

Tháng 11 - 2006

Hiếu học là một truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, các thế hệ học sinh của Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Can trong 40 năm qua đã cùng nhau vượt khó trong học tập và rèn luyện để vươn lên trở thành những công dân hự ích cho gia đình và cho xã hội.
 Những nỗ lực vượt khó đó của học sinh Lương Văn Can các thế hệ sẽ được khích lệ mạnh mẽ và sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp hơn nữa nếu được quan tâm tiếp sức kịp thời từ các nguồn lực của xã hội mà trực tiếp là các mạnh thường quân, Cựu giáo chức và Cựu học sinh các khoá.
 Sau 15 năm hoạt động, Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can đã trở thành một tổ chức có uy tín, là đầu mối liên lạc, phối hợp và tương trợ của hàng ngàn Cựu học sinh và Cựu giáo chức Lương Văn Can đang sinh sống trên các vùng miền của đất nước và ở nước ngoài. Trong điều kiện đó, và được sự ủng hộ của Cựu học sinh, Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can quyết định xúc tiến thành lập Quỹ Khuyến học nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động tương trợ cho học sinh và con em Cựu học sinh Lương Văn Can.


Chương I
TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH CỦA QUỸ

Điều 1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Khuyến học Lương Văn Can.

Điều 2. Quỹ Khuyến học Lương Văn Can là tổ chức xã hội do Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can sáng lập và tham gia quản trị, điều hành, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, theo nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận, nhằm tương trợ, khen thưởng, khuyến khích học sinh và con em Cựu học sinh Lương Văn Can, góp phần thiết thực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
 Quỹ Khuyến học Lương Văn Can có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài chính và có tài khoản riêng tại ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 Trụ sở của Quỹ đặt tại số …, đường …, phường …, quận …, thành phố Hồ Chí Minh.


Chương II
NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

Điều 3. Quỹ Khuyến học Lương Văn Can có nhiệm vụ:
 1. Vận động, tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội quan tâm đến sự nghiệp giáo dục bao gồm Cựu học sinh, Cựu giáo chức và các mạnh thường quân trong và ngoài nhà trường nhằm tạo ra nguồn tài chính thích đáng để tương trợ và động viên có hiệu quả cho các đối tượng được tương trợ.
 2. Bảo toàn và phát triển tài chính của Quỹ bằng những phương án bảo toàn vốn và đầu tư an toàn, hiệu quả, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Quỹ.
 3. Liên kết và hợp tác cùng nhà trường, Hội Cha mẹ Học sinh của trường, các mạnh thường quân và các tổ chức khuyến học tại địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu chung là góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của địa phương.


Chương III
THÀNH VIÊN CỦA QUỸ

Điều 4. Tiêu chuẩn Thành viên:
 - Thành viên cá nhân: Mọi người Việt Nam trong và ngoài nước có tâm huyết với sự nghiệp khuyến học khuyến tài, tán thành Điều lệ Quỹ và tự nguyện quyên góp tài chính hoặc các hình thức tài trợ khác cho hoạt động của Quỹ, đều là Thành viên của Quỹ.
 - Thành viên tập thể: Nhà trường, Hội Cha mẹ Học sinh của trường, các tổ chức khuyến học, các tổ chức kinh tế và các cơ sở kinh doanh của các mạnh thường quân tán thành Điều lệ Quỹ và tự nguyện tham gia Quỹ, sẽ được Hội đồng Quản trị của Quỹ xem xét kết nạp làm Thành viên tập thể.
 Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can, tổ chức sáng lập Quỹ Khuyến học Lương Văn Can, là Thành viên tập thể đương nhiên của Quỹ.
 Các cá nhân và tổ chức bảo trợ, tài trợ cho các hoạt động của Quỹ, có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của Quỹ nhưng không có điều kiện trở thành Thành viên của Quỹ, sẽ được Hội đồng Quản trị của Quỹ xem xét phong tặng danh hiệu Ân nhân của Quỹ hoặc các hình thức tri ân khác.

Điều 5. Nhiệm vụ của Thành viên:
 - Tự nguyện quyên góp tài chính hoặc các hình thức tài trợ khác theo khả năng để tạo nguồn vốn cho các hoạt động của Quỹ.
 - Tư vấn cho Hội đồng Quản trị Quỹ những phương án bảo toàn vốn và đầu tư an toàn, hiệu quả, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Quỹ, nhằm bảo toàn và phát triển tài chính của Quỹ.
 - Chấp hành Điều lệ Quỹ, tham gia các sinh hoạt của Quỹ, giữ gìn uy tín của Quỹ và tư cách Thành viên.

Điều 6. Quyền lợi của Thành viên:
 - Quyền tham gia các sinh hoạt của Quỹ, kiểm soát các hoạt động của Quỹ thông qua việc ứng cử và bầu cử người đại diện tham gia bộ máy quản trị, điều hành Quỹ.
 - Quyền chỉ định đối tượng thụ hưởng sự tài trợ của mình thông qua Quỹ.
 - Quyền giới thiệu Thành viên tham gia Quỹ.
 - Quyền xin ra khỏi Quỹ và chấm dứt tư cách Thành viên Quỹ.

Điều 7. Thành viên vi phạm Điều lệ Quỹ nghiêm trọng hoặc bị pháp luật tước quyền công dân sẽ bị xoá tên khỏi danh sách Thành viên.
 Hội đồng Quản trị là cơ quan quyết định việc kết nạp và xoá tên Thành viên.


Chương IV
HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 8. Các cơ quan lãnh đạo và điều hành Quỹ gồm có:
 1. Đại hội toàn thể: (hoặc Đại hội đại biểu) các Thành viên của Quỹ.
 2. Hội đồng Quản trị: gồm 7 hoặc 9 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh của trường, và đại diện các mạnh thường quân, do Đại hội Thành viên bầu cử và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y.
 3. Ban Xét duyệt: gồm 7 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh của trường, và đại diện các mạnh thường quân, do Đại hội Thành viên bầu cử.
 4. Ban Tài chính: gồm 3 Uỷ viên: Thư ký, Kế toán, Liên lạc, do Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can đề cử và Hội đồng Quản trị chuẩn y.
 5. Ban Kiểm soát: tối thiểu 3 Uỷ viên, bao gồm những người đại diện cho Cựu học sinh và các mạnh thường quân nhưng không tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Xét duyệt và Ban Tài chính, do Đại hội Thành viên bầu cử.

Điều 9. Đại hội toàn thể (hoặc Đại hội đại biểu) là tổ chức cao nhất của Quỹ, được tiến hành 5 năm một lần, do Hội đồng Quản trị triệu tập.
 Đại hội có nhiệm vụ và thẩm quyền:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Báo cáo thu chi tài chính và Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới do Hội đồng Quản trị chuẩn bị. Thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng của Quỹ vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Quản trị.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát và cho ý kiến về những đề xuất nếu có nhằm làm cho Quỹ hoạt động có hiệu quả, công khai và minh bạch.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ nếu xét thấy cần thiết. 
 - Bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Xét duyệt, và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, theo cơ cấu và số lượng như ở Điều 8.
 - Ra Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết của Đại hội phải được sự tán thành của ít nhất 2/3 số lượng đại biểu chính thức.

Điều 10. Hội đồng Quản trị là cơ quan lãnh đạo của Quỹ giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm.
 Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ và thẩm quyền:
 - Bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, và phân công các Uỷ viên của Hội đồng.
 - Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Quỹ, chỉ đạo hoạt động của Ban Xét duyệt và Ban Tài chính.
 - Xem xét quyết định việc kết nạp và xoá tên Thành viên. Xem xét quyết định việc phong tặng danh hiệu Ân nhân của Quỹ hoặc các hình thức tri ân khác cho những mạnh thường quân không có điều kiện trở thành Thành viên của Quỹ.
 - Chấp hành Phương hướng hoạt động và Nghị quyết đã được Đại hội Thành viên thông qua, thông qua và thực hiện chương trình hoạt động của Quỹ giữa hai kỳ Đại hội Thành viên, bao gồm kế hoạch tài trợ, các tiêu chuẩn và các đối tượng thụ hưởng tài trợ, định mức cho các khoản tài trợ, tương trợ ngoài kế hoạch. Quyết định các hình thức bảo toàn vốn, hình thức đầu tư sinh lợi, và quyết định những ngân hàng hoặc cơ sở kinh doanh nào là thích hợp để đầu tư sinh lợi nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Quỹ. Chịu trách nhiệm trước Đại hội Thành viên về hiệu quả bảo toàn vốn, đầu tư và tài trợ.
 - Hàng năm họp ít nhất hai lần vào giữa năm và cuối năm để kiểm điểm công việc và bàn bạc công việc mới.
 - Làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai và minh bạch, có thảo luận, kết luận và biểu quyết, và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát.
 - Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng Quản trị được phép bổ sung hay miễn nhiệm giữa nhiệm kỳ một số Uỷ viên của Hội đồng Quản trị, số lượng không quá 1/3 tổng số Uỷ viên do Đại hội bầu ra.

Điều 11. Ban Xét duyệt là cơ quan chấp hành của Quỹ, chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Nhiệm kỳ của Ban Xét duyệt là 5 năm.
 Ban Xét duyệt có nhiệm vụ và thẩm quyền:
 - Đề xuất kế hoạch tài trợ, các tiêu chuẩn và các đối tượng thụ hưởng sự tài trợ của Quỹ để Hội đồng Quản trị thông qua.
 - Xét duyệt tài trợ theo kế hoạch tài trợ và phù hợp với các tiêu chuẩn, các đối tượng thụ hưởng tài trợ đã được thông qua. Đối với những đối tượng thụ hưởng tài trợ được người tài trợ chỉ định trước, thì làm theo yêu cầu của người tài trợ nếu việc tài trợ đó phù hợp với tôn chỉ - mục đích của Quỹ.
 - Trong thời gian Hội đồng Quản trị không nhóm họp, được phép giải quyết các yêu cầu tài trợ, tương trợ ngoài kế hoạch do Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can, Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ Học sinh của trường, và các mạnh thường quân đề nghị, mức tối đa do Hội đồng Quản trị ấn định.

Điều 12. Ban Tài chính là cơ quan chấp hành của Quỹ, chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Nhiệm kỳ của Ban Tài chính là 5 năm.
 Ban Tài chính có nhiệm vụ và thẩm quyền:
 - Vận động, tiếp nhận và quản lý các hiện vật và tiền tài trợ từ các mạnh thường quân và các Thành viên của Quỹ, bao gồm hiện vật, tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, và tiền đầu tư sinh lợi. Lập danh sách các cá nhân và tổ chức đóng góp, tài trợ cho Quỹ và mức đóng góp, tài trợ cụ thể.
 - Phối hợp với Ban Xét duyệt để đề xuất kế hoạch tài trợ. Phối hợp với Ban Xét duyệt để thực hiện việc tài trợ, tương trợ trong và ngoài kế hoạch. Thực hiện các khoản chi khác theo quy định tại Điều 15 và Điều 16. Lập danh sách các đối tượng tiếp nhận tài trợ, tương trợ và các khoản chi khác, cùng với mức chi cụ thể.
 - Công khai tài chính hàng năm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động thu chi của Quỹ.

Điều 13. Ban Kiểm soát là cơ quan kiểm tra của Quỹ, chịu sự lãnh đạo của Đại hội Thành viên. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 năm.
 Ban Kiểm soát có nhiệm vụ và thẩm quyền:
 - Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Xét duyệt, Ban Tài chính và các hoạt động liên quan đến Quỹ của các Thành viên Quỹ, nhằm bảo đảm cho Quỹ hoạt động một cách công bằng, công khai, minh bạch.
 - Báo cáo bằng văn bản cho Đại hội Thành viên về tính công bằng, công khai, minh bạch trong các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Xét duyệt, Ban Tài chính và các hoạt động liên quan đến Quỹ của các Thành viên Quỹ, nếu có.
 - Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, nếu có xảy ra những vấn đề quan trọng liên quan đến tính công bằng, công khai, minh bạch của Quỹ cần phải quyết, thông báo bằng văn bản cho Hội đồng Quản trị để yêu cầu xem xét giải quyết.


Chương V
TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 14. Nguồn thu của Quỹ gồm có:
 - Hiện vật và tiền tài trợ từ các mạnh thường quân, các Thành viên và Ân nhân của Quỹ.
 - Lãi phát sinh từ tiền vốn gởi ngân hàng.
 - Lãi phát sinh từ tiền đầu tư sinh lợi. Cơ sở để đầu tư sinh lợi là các cơ sở kinh doanh của Cựu học sinh có thiện chí hỗ trợ cho Quỹ trong hoạt động khuyến học.

Điều 15. Các khoản chi của Quỹ gồm có:
 - Học bỗng và phần thưởng học tập cho học sinh đang học tại Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Can.
 - Học bỗng và phần thưởng học tập cho con cái của Cựu học sinh Lương Văn Can đang học tại Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Can hoặc học ở các trường khác từ tiểu học đến đại học.
 - Tài trợ, tương trợ có chỉ định đối tượng và tài trợ, tương trợ ngoài kế hoạch theo đề nghị của Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can, Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ Học sinh của trường, và các mạnh thường quân.
 - Quà tặng và các hình thức tri ân bằng vật chất khác cho các Ân nhân, các mạnh thường quân, và các thành viên quản trị, điều hành Quỹ có thành tích tốt.
 - Quản lý phí và sinh hoạt phí.

Điều 16. Để bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tổng mức chi hàng năm của Quỹ không được vượt quá tổng mức tiền lãi phát sinh hàng năm từ tiền vốn gởi ngân hàng và từ tiền đầu tư sinh lợi. Trong đó, chi cho quản lý phí và sinh hoạt phí không được vượt quá 5% tổng mức chi hàng năm.
Các khoản tài trợ, tương trợ có chỉ định đối tượng theo yêu cầu của người tài trợ không nằm trong quy định này.

Điều 17. Việc thu chi phải tuân thủ Điều lệ Quỹ và Nghị quyết Đại hội Thành viên, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, có sổ sách kế toán theo luật định, và có công khai tài chính hàng năm.


Chương VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 18. Quỹ Khuyến học Lương Văn Can hoan nghênh và có hình thức khen thưởng, tri ân thích hợp đối với:
 - Các Ân nhân, các mạnh thường quân tài trợ, hiến kế giúp bảo toàn, gia tăng nguồn tài chính của Quỹ.
 - Các thành viên quản trị, điều hành Quỹ có thành tích tốt giúp bảo toàn, gia tăng nguồn tài chính và làm tăng uy tín của Quỹ.
 Hội đồng Quản trị là cơ quan xem xét quyết định hình thức khen thưởng, tri ân.

Điều 19. Những người tham gia quản trị, điều hành Quỹ và những Thành viên của Quỹ nếu có hành vi vi phạm Điều lệ Quỹ sẽ bị xem xét kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến xoá tên khỏi danh sách Thành viên của Quỹ, và phải bồi hoàn cho Quỹ các thiệt hại vật chất nếu có.
 Hội đồng Quản trị là cơ quan xem xét quyết định hình thức kỷ luật. Trong trường hợp người vi phạm là tập thể Hội đồng Quản trị thì Đại hội Thành viên là cơ quan xem xét quyết định hình thức kỷ luật.


Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Điều lệ này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y. Những người tham gia quản trị, điều hành Quỹ và các Thành viên của Quỹ phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ này.

Điều 21. Chỉ có Đại hội Thành viên của Quỹ mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.


* * *

Điều lệ này gồm tổng cộng 7 Chương, 21 Điều, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y ngày…
 Quỹ khuyến học Lương Văn CanTỜ TRÌNH
V/v : Dự thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học Lương Văn Can

Kính gởi: Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can.
Đồng kính gởi: …………………………………………

Thực hiện tôn chỉ - mục đích hoạt động đã được vạch ra, từ nhiều năm qua Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can luôn lấy việc khuyến học và tích cực hỗ trợ nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài làm một trong những nội dung hoạt động thường xuyên, chủ yếu.

Ngày 6/5/2006, thầy Lê Trung Tân, Cựu giáo sư Lương Văn Can, một kiến trúc sư có nhiều công lao đóng góp cho quận 8, trong lúc lâm trọng bệnh, cho biết đã di chúc hiến tặng một số tiền để thành lập Quỹ khuyến học thông qua Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can. Nghĩa cử lớn lao đó của thầy Lê Trung Tân đã trực tiếp thúc đẩy Ban Liên lạc đi đến quyết định xúc tiến vận động thành lập Quỹ khuyến học để giúp đỡ học sinh và con em Cựu học sinh Lương Văn Can một cách có hiệu quả hơn.

Ngày 7/5/2006, tại hội nghị Cựu học sinh tổng kết nhiệm kỳ Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can 2000-2005, và ngày 21/5/2006, tại cuộc họp phân công Ban Liên lạc nhiệm kỳ 2006-2010, quyết tâm nói trên đã được cụ thể hoá với việc thành lập Tiểu ban Vận động Quỹ Khuyến học gồm 4 thành viên: Trần Văn Bắc (Trưởng tiểu ban), Lê Văn Thành, Nguyễn Thiện Giang, Phùng Hoàng Kiệt, và phân công anh Trần Hoàng Ngân, Trưởng ban Liên lạc, phụ trách Quỹ Khuyến học.

Có mặt tại hội nghị Cựu học sinh ngày 7/5/2006, thầy Nguyễn Phát Tài, Hiệu trưỡng Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Can, đã phát biểu hoan nghênh ý tưởng của Ban Liên lạc về việc thành lập Quỹ khuyến học, theo đó Ban Liên lạc có thể tạo một nguồn tiền ban đầu rồi tiếp tục phát triển.

Ngày 22/10/2006, Thường trực Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can với sự tham dự của thầy Hồ Công Hưng đã nhóm họp để bàn kế hoạch thành lập Quỹ khuyến học. Cuộc họp đã đánh giá sơ bộ việc vận động thành lập Quỹ khuyến học, theo đó việc thành lập Quỹ đã có được những tiền đề quan trọng nhất: nhân sự vận động (Tiểu ban Vận động Quỹ Khuyến học); nguồn tiền ban đầu; cơ sở và hành lang pháp lý (5 văn bản pháp quy hiện hành có các điều khoản liên quan đã thu thập được). Những vấn đề còn phải tiếp tục bàn bạc và thực hiện là: tham khảo kinh nghiệm thực tế của các hội và Quỹ cùng loại; cử ra nhóm sơ thảo Điều lệ Quỹ; dự kiến thành phần Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Quỹ. Sau khi thảo luận, cuộc họp đã nhất trí thông qua:
 - Đối tượng trợ cấp của Quỹ: học sinh Lương Văn Can đang học và con cái của Cựu học sinh Lương Văn Can đang học ở Trường Lương Văn Can hoặc học ở trường khác.
 - Tên gọi của Quỹ: Quỹ Khuyến học Lương Văn Can.
 - Dự kiến cơ cấu tổ chức của Quỹ: Hội đồng Quản trị gồm 7 hoặc 9 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc CHS, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh, và đại diện các mạnh thường quân; Ban Xét duyệt gồm 7 Uỷ viên, bao gồm đại diện Ban Liên lạc CHS, đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Hội Cha mẹ Học sinh, và đại diện các mạnh thường quân; Ban Kiểm soát tối thiểu 3 Uỷ viên, bao gồm những người đại diện cho CHS và các mạnh thường quân nhưng không tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Xét duyệt; Ban Tài chính gồm 3 Uỷ viên: Thư ký, Kế toán, Liên lạc, do Ban Liên lạc CHS đề cử.
 - Thành lập nhóm sơ thảo Điều lệ Quỹ: Trần Văn Bắc (Uỷ viên Ban Liên lạc, Trưởng Tiểu ban Vận động Quỹ Khuyến học) chịu trách nhiệm cung cấp Quy chế Điều lệ Hội Khuyến học quận 8 để làm tài liệu tham khảo cho nhóm, và chỉnh lý bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học Lương Văn Can trước khi sao gởi lấy ý kiến Ban Liên lạc Cựu học sinh Lương Văn Can; Trần Việt Thái (CHS 1987, Cử nhân luật, cán bộ Sở Tư pháp TPHCM) chịu trách nhiệm chỉnh lý bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học cùng với anh Trần Văn Bắc; Lý Tùng Hiếu (Phó trưỡng ban thường trực kiêm Tổng thư ký Ban Liên lạc) chịu trách nhiệm chấp bút khởi thảo bản sơ thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học.

Ngày 7/12/2006, bản dự thảo lần 1 Điều lệ Quỹ Khuyến học Lương Văn Can đã được hoàn thành, gồm 7 Chương, 21 Điều, độ dài 3.075 chữ. Nội dung bản dự thảo Điều lệ này được khởi thảo căn cứ vào tinh thần các cuộc họp nêu trên, đồng thời tham chiếu các văn bản liên quan dưới đây:
 - Luật Giáo dục được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 14/6/2005 (các Điều liên quan: 12, 57, 89, 97, 98, 101, 104).
 - Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục (các Điều liên quan: 33, 42).
 - Nghị định của Chính phủ số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
 - Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển xã hội giáo dục giai đoạn 2005-2010”.
 - Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam (Sửa đổi và bổ sung), gồm 9 Chương, 27 Điều, thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Khuyến học Việt Nam năm 2005.
 - Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Khuyến học quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ I (2003-2008), gồm 6 Chương, 17 Điều, thông qua tại Đại hội Hội Khuyến học quận 8 nhiệm kỳ I ngày 23/9/2003.

TP. Hồ Chí Minh, ngày …………………………………
 TM nhóm sơ thảo Điều lệ,

Mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo lần 1 này, xin vui lòng gửi về địa chỉ Email :
 1. Trần Văn Bắc - tranbac2001@yahoo.com
 2. Lý Tùng Hiếu - (cập nhật sau)
 3. Trần Việt Thái - tranvietthai@hotmail.com
 4. Thầy Hồ Công Hưng - hunghocong@yahoo.fr
Xin cãm ơn,

Send comment
Your Name
Your email address